OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spoločnosťou Costello Group s.r.o.

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážená dotknutá osoba,

 

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na stanovený účel.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

1)    Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

Obchodné meno:          Costello Group s.r.o.

Sídlo:                          Smikova 1138/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO:                            50 406 132 

DIČ:                            2120310599   

Zastúpená:                  Ing. Roland Kučera, konateľ

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Účel spracúvania osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 •         uzatvorenia kúpnej zmluvy s dotknutou osobou prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom a splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo zákona,
 •         vedenia vernostného programu pre zákazníkov,
 •         realizovania marketingových aktivít.

2)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na nasledovný účel:

 •         objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom,
 •         potvrdenie objednávky,
 •         uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 •         vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 •         dodanie objednaného tovaru na miesto určenia a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
 •         evidencia zákazníkov na administratívne účely,
 •         evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,
 •         odmeňovanie vernosti zákazníkov,
 •         marketingové aktivity,
 •         informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

2)    Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 •         meno a priezvisko,
 •         dátum narodenia,
 •         bydlisko,
 •         kontaktné údaje (tel. č., mail),
 •         platobné podmienky,
 •         údaje o objednávkach.

3)    V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitného právneho predpisu.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

2)    Dotknutá osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitných právnych predpisov.

3)    Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a osobitných právnych predpisov.

4)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitných právnych predpisov.

5)    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o dotknutých osobách tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a z osobitých právnych predpisov. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje:

 •         dopravcovi, za účelom dodania tovaru,
 •         externej účtovníckej firme J.I.M. s.r.o., so sídlom A.Wágnera 32 v Lučenci na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona č. 122/22013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

2)    Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov

1)     Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľa na základe písomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

2)     Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov informačného systému účtovníctvo a účtovné doklady externú účtovnícku spoločnosť.

3)     Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

4)     Sprostredkovateľ sa zmluvne zaviazal zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným poskytnutím a sprístupneným tretím osobám.

Zverejnenie osobných údajov

1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

1)     Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

a)     Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)     Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)     Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)     Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)     Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)     Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)     Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2)     Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)     Spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)     Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)     Poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

4)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5)     Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6)     Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)     Písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)     Osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)     U sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7)     Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8)     Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9)     Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10)     Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

11)     Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona  vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

12)     Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

13)     Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

14)     Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

1)     Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

2)     Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.